Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  • Βασικός σκοπός του μαθήματος της πληροφορικής στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ σε βάθος, ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο. Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα αλλά και να ενδυναμώσουν την μεθοδικότητά τους.
  • Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο, να επικοινωνούν, να αναζητούν πληροφορίες και να γνωρίζουν βασικές αρχές σχετικά με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική τους. Είναι σημαντικό να μάθουν να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ πάνω στην ειδικότητά τους, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Επιβάλλεται ακόμα να γνωρίσουν τρόπους για την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης. Εξίσου σημαντική είναι η κατάκτηση βασικών πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και η δυνατότητα αντίληψης των νέων δυνατοτήτων προς όφελος της επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και για την βελτίωση της αποδοτικότητας. Παράλληλα η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στην διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο, σαν ισότιμα μέλη.
  • Ωφέλιμη είναι η εξοικείωση των φοιτούντων στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με τη χρήση του Η/Υ και των βασικών περιφερειακών του (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) σε επίπεδο ικανό να τους δίνει την δυνατότητα να είναι αυτάρκεις. Οι μαθητές πρέπει να είναι τελικά ενεργοί χρήστες του Η/Υ – να αυτενεργούν – και να μην είναι μόνιμα παθητικοί δέκτες των εντολών του εκπαιδευτικού, παρά μόνον στο αρχικό στάδιο μετάδοσης της κάθε θεματικής γνωσιακής προσέγγισης. Επιβεβλημένο είναι ακόμα να αποκτήσουν εμπειρίες από την βιωματική συμμετοχή τους στην εκμάθηση του Η/Υ, να αφομοιώσουν και να βιώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιπτωσιολογία σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται άλλοτε με το υλικό και άλλοτε με το λογισμικό. Στους βασικούς στόχους του μαθήματος κυρίαρχη θέση αρμόζει να έχει η διάνοιξη νέων οριζόντων στους μαθητές.
  • Με την ενεργοποίηση της περιέργειάς τους για κάτι το νέο – και αν αυτό συνδυαστεί με την εξιδανίκευση των λειτουργιών και ευκολιών που προσφέρει ο Η/Υ – θα ενθαρρυνθούν προς νέες κατευθύνσεις αλλά και θα τους προκληθεί ζωηρό ενδιαφέρον για το αντικείμενο εργασίας τους. Θα μάθουν να εφαρμόζουν πολλές από τις γνώσεις άλλων μαθημάτων στον Η/Υ και έτσι θα γίνεται σαφής η διαθεματικότητα του μαθήματος της πληροφορικής.
  • Θεωρείται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει την προσέγγιση της γνωστικής περιοχής που επιθυμεί να διδάξει ανάλογα πάντα με το μαθησιακό επίπεδο και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή γνωρίζοντας ότι ο κάθε μαθητής χρειάζεται τον δικό του χρόνο για να προσεγγίσει τον εκάστοτε στόχο.
  • Απαραίτητο είναι ο εκπαιδευτικός να εκμεταλλευτεί, για να πετύχει τους στόχους του, το γεγονός ότι ο Η/Υ είναι μέσον που αντιμετωπίζεται από τους μαθητές με ενθουσιασμό και ευχαρίστηση ώστε να πετύχει την δημιουργικότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.