Ψυχολογικής Στήριξης

Η Ψυχολόγος του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ :

 • 1. Αξιολογεί τους μαθητές του σχολείου, όπου υπηρετούν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα,αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.
 • 2. Συμμετέχει στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα.
 • 3. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμετέχει στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή.
 • 4. Προγραμματίζει και παρέχει το υποστηρικτικό της έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
 • 5. Αναλαμβάνει, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική κατά την αξιολόγηση
 • 6. Αξιολογεί, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.
 • 7. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:

  • ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης,
  • εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων ? παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι
  • συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας
  • καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης.
 • 8. Συντάσσει τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή υπηρεσιών.
 • 9. Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.