Ψυχολογική Υποστήριξη

Το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει δωρεάν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης στους μαθητές και τις οικογένειες τους.

Ο ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός. Η ψυχολογική υποστήριξη τόσο των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους είναι πολύ σημαντική.

Ο/Η  Ψυχολόγος στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.) αναλαμβάνει και ασχολείται με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών μέσω της συμβουλευτικής σε ατομική αλλά και μικροομαδική βάση, καθώς και με την παρέμβαση και τη συνεργασία με την οικογένεια για ζητήματα ψυχικής - ψυχολογικής φύσεως που τους απασχολούν.

Η συμβουλευτική περιλαμβάνει:

 

·         εκμάθηση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

·         ενίσχυση αυτοεικόνας και αυτοαντίληψης

·         ανάπτυξη προσωπική και συναισθηματική

·         βραχεία συμβουλευτική παρέμβαση

·         παροχή παρέμβασης και στήριξης στη κρίση

 

 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στον Σχολικό Ψυχολόγο για οποιοδήποτε πρόβλημα τους απασχολεί (προσωπικό, οικογενειακό, διαπροσωπικών σχέσεων)  σε ατομικό επίπεδο.

Οι γονείς ή κηδεμόνες επίσης μπορούν να απευθύνονται στον Σχολικό Ψυχολόγο για υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική για οποιοδήποτε θέμα αφορά το παιδί τους.

Είναι σημαντικό να δοθεί χώρος και χρόνος σε αυτά τα πρόσωπα να μιλήσουν, να ενημερωθούν για τρόπους διαχείρισης αλλά και να ανακουφιστούν.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 - ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

1.    Αξιολογούν τους μαθητές του σχολείου, όπου υπηρετούν, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου, ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του μαθητή και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του.

2.    Συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα και στο κατάλληλο εκπαιδευτικό τμήμα.

3.    Παρέχουν, στο πλαίσιο του ωραρίου τους, συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων του μαθητή.

4.    Προγραμματίζουν και παρέχουν το υποστηρικτικό τους έργο ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

5.    Αναλαμβάνουν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται υποχρεωτική κατά την αξιολόγηση. Για τους ενήλικες μαθητές απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τους και, όπου κρίνεται αναγκαίο, η συγκατάθεση της οικογένειας. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική αγωγή εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας εντός αυτού.

6.    Αξιολογούν, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, τις δυνατότητες και τις απαραίτητες ανάγκες των μαθητών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.

7.    Παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία περιλαμβάνει:

•    ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης,

•    εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι,

•    συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας,

•    καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης.

8.    Συντάσσουν τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών τους κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή υπηρεσιών. Την ευθύνη της ανακοίνωσης του περιεχομένου των ψυχολογικών εκθέσεων προς τρίτους χουν οι ίδιοι οι ψυχολόγοι.

 9.    Συνεργάζονται με τα άλλα μέλη του Ε.Ε.Π., τους σχολικούς συμβούλους, τα ΚΔΑΥ, τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, τις διευθύνσεις άλλων σχολείων και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους μαθητές.